VOOR 15:00u BESTELD | DE ZELFDE DAG VERSTUURD! | GRATIS VERZENDING VANAF €25,- IN NL

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop Alt ID (hierna: Alt ID). Alt ID is gevestigd aan de Dorpsstraat 64-A, 2665 BK Bleiswijk, Nederland. Telefoonnummer: +31 (0)6 41 21 83 27. Email: info@altid.nl. Geregistreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 64372413. BTW nummer: NL 001723594B64.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alt ID zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Alt ID zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Alt ID zijn vrijblijvend. Alt ID behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Alt ID. Alt ID is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alt ID dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door Mollie Paymenst.

3.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.

3.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Mollie Paymenst, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. Alt ID is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.

4. Verzenden en leveringen

4.1 Alle bestellingen worden doorgaans binnen 24 tot 48uur werkdagen verzonden via Post NL.

4.2 Zodra uw bestelling door ons is verwerkt, ontvangt u per email een bevestiging met een track & trace code. Met deze track & trace code kunt u de bestelling volgen.

4.3 Post NL probeert twee keer het pakket te bezorgen. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij het dichtsbijzijnde postkantoor afgeleverd. De geadresseerde dient altijd te tekenen voor ontvangst.

4.4 Alt ID is niet aansprakelijk indien de verzending plaats vindt op een later tijdstip. Alt ID behoudt het recht tot dertig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na dertig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden.

4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.6 Alt ID doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Alt ID zo spoedig mogelijk contact met u op.

4.7 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

4.8 Het risico van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over.

4.9 Indien u zelf een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5. Reclames en retourzendingen

5.1 Meld je retour binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling via info@altid.nl. Je ontvangt van ons een retournummer. Schrijf je retournummer op de meegeleverde retourformulier, voeg deze toe aan de retourzending. De retourzending dient binnen 14 dagen na ontvangst bij ons binnen te zijn. Je kunt je retour sturen naar;

Alt ID

Dorpsstraat 64-A

2665 BK BLEISWIJK

The Netherlands

De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van uw bestelling.

Retourneringen zonder retournummer en/of retourformulier worden niet geaccepteerd. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de retourneerder.

5.2 Retour artikelen worden niet vergoed en/of geruild indien:

– Originele merk- en/of prijslabels van het artikel zijn verwijderd en/of verplaatst.

– De eventuele verpakking van het artikel beschadigd is, en/of ontbreekt en/of incompleet is.

– Het artikel gedragen en/of gewassen is.

– Het artikel gebruik- en/of draagsporen vertoont.

– Het artikel vlekken en/of parfum/rook geur heeft.

– Het artikel beschadigd is en/of u zelf getracht heeft de schade/het gebrek te herstellen.

– De voorgeschreven gebruik- en was instructies van het artikel niet zijn opgevolgd.

5.3 Oorbellen worden wegens hygiënische redenen niet retour genomen.

5.4 Voor afgeprijsde artikelen van 40% of meer kunnen geen retourneringen worden aangevraagd.

5.5 U ontvangt van ons een bevestiging per email na controle en goedkeuring van uw retournering. Binnen veertien dagen na ontvangst van uw retournering crediteren wij via Mollie Paymenst het aankoopbedrag op uw rekening.

5.6 Ruilen: volg de stappen voor een retournering en plaats een nieuwe bestelling.

5.7 Eventuele gebreken dienen per email binnen de bedenktijd gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Alt ID de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal Alt ID overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

5.8 Klachten die ontstaan doordat een artikel niet volgens wasvoorschrift gewassen/gereinigd en/of gestreken is, worden niet gegrond geacht. Problemen, die ontstaan door gebruik van het artikel, met o.a. ritsen, drukkers, knopen, losse stiksels en naden worden niet aangenomen als klacht. Eigenschappen als pluizen of pillen van wol, krimpen van katoen en linnen, het uitlopen van stretch en tweed kunnen wij niet als klacht beschouwen. Deze eigenschappen zijn inherent aan het materiaal.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Alt ID en van het personeel en de producten van Alt ID voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alt ID is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Alt ID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Alt ID.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Alt ID jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Alt ID verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Alt ID, dan wel tussen Alt ID en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Alt ID, is Alt ID niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Alt ID.

7. Overmacht

7.1 Alt ID heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alt ID gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Alt ID kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

9. Diversen

9.1 Indien u aan Alt ID schriftelijk opgave doet van een adres, is Alt ID gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Alt ID schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Alt ID gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alt ID deze algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Alt ID is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Alt ID betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Alt ID aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Alt ID.

10. Eigendomsrechten

10.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij Alt ID.

10.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Alt ID aangepast worden.